ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 23

Published on 31 07 2020, IN Training

 


                                                                                                                                 ประกาศ
                                                             เรื่อง ผลการสอบ โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 23

                                                                                     ***************************************************

                ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 23 เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว  TREES ASSOCIAT NEW CONSTRUCTION หรือ TREES-A NC ของสถาบันอาคารเขียวไทย มีรายนามดังต่อไปนี้


1. นางสาวจิณห์วรา อรัณย์ชนายุธ
2. นายนรินทร์ เรืองเดชาวิวัฒน์
3. นายนรินทร์ อัศวพรไชย
4. นายสรยุทธ สุขีนัย
5. นางสาวบุญประภา ธมโชติพงศ์
6. นางสาวภัทรกร หลิมชูตระกูล
7. นายวรานนท์ ดิลกรุ่งธีระภพ
8. นายวิศรุต บรรจบดี
9. นางสาวศิริวรรณ โรโห
10. นายสมชัย นฤดม
11. นางสาวอรวลี อมรลีตระกุล


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยว.pdf
Back